Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

2023

Nr./Dată Denumire hotărâre Stare hotărâre Acțiuni

 

Nr.7

31.01.2023

Caracter individual 

Privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local ,în anul 2023,beneficiarilor de ajutor social de pe raza comunei Costești ,județul Vaslui

Hotărâre

ADOPTATA

HCL nr.7 din 2023

 

Nr.6

31.01.2023

Caracter individual 

Privind aprobarea taxei speciale de salubrizare și a Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru unitatea administrativ -teritorială comuna Costești ,județul Vaslui Vaslui.

Hotărâre

ADOPTATA

HCL nr.6 din 2023

 

Nr.5

31.01.2023

Caracter individual 

Privind acordul de principiu privind trecerea imobilului (teren intravilan ) înscris în CF nr.79267 al localității  Costești  ,în suprafța de 200mp ,din domeniul public al comunei Costești ,în domeniul public al Statului Român și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui.

Hotărâre

ADOPTATA

HCL nr.5 din 2023
Nr.4

31.01.2023

Caracter individual 

Privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Costești ,  ,județul Vaslui

Hotărâre

ADOPTATA

HCL nr.4 din 2023
Nr.3

31.01.2023

Caracter individual 

Privind declararea ca bunuri de uz și interes public local a unor imobile  și însușirea acestora în inventarul domeniului  public al  comunei Costești ,județul Vaslui

Hotărâre

ADOPTATA

HCL nr.3 din 2023
Nr.2

31.01.2023

Caracter individual

Privind aprobarea bugetului local pe  anul 2023 și încheierea contului de exercițiu bugetar pe  anul 2022.

Hotărâre

ADOPTATA

HCL nr.2 din 2023
Nr.1

31.01.2023

Caracter individual

Privind  alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al comunei Csotești ,județul Vaslui

Hotărâre

ADOPTATA

HCL nr.1 din 2023

2022

Nr./Dată Denumire hotărâre Stare hotărâre Acțiuni
Nr.64

23.12.2022

Caracter individual

Privind organizarea ,pe raza comunei Costețti ,județul Vaslui ,a rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitarde stat cu personalitate juridică ,în anul școlar 2023-2024.

Hotărâre

ADOPTATA

HCL nr 64 din 2022
Nr.63

23.12.2022

Caracter individual

Privind rectificarea a IX a a bugetului local pe anul 2022.,

Hotărâre

ADOPTATA

HCL nr 63 din 2022
Nr.62

29.11.2022

Caracter individual

Privind aprobarea execuției bugetului local la 30.11.2022

Hotărâre

ADOPTATA

HCL nr 62 din 2022
Nr.61

16.12.2022

Caracter individual

Privind rectificarea a VIII a bugetului local pe anul 2022

Hotărâre

ADOPTATA

HCL nr 61 din 2022
Nr.60

16.12.2022

Caracter individual

Privind aprobarea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții a indicatorilor tehnico-economici /indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general /devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drumuri comunale în comuna Costești ,.aprobat pentrufinanțare prin Programul național de investiții ,,ANGHEL SALIGNY,,. precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțatede la bugetullocal pentru realizarea obiectivului

Hotărâre

ADOPTATA

HCL nr.60 din 2022
Nr.59

29.11.2022

Caracter individual

Privind aprobarea proiectului ,,Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în comuna Costești ,județul Vaslui prin instalarea unui sistem de supraveghere video,,

Hotărâre

ADOPTATA

HCL nr 59 din 2022
Nr.58

29.11.2022

Caracter individual

Privind rectificarea a VII -a bugetului local pe anul 2022..

Hotărâre

ADOPTATA

HCL nr 58 din 2022

 

Nr.57

29.11.2022

Caracter normativ

Privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul Muncii și Solidaritatii Sociale (MMSS) și Unitatea  Administrativ Teritoriale (UAT) comuna Costesti ,avand ca obiect asigurarea colaborării interinstitutionale  aMMS cu UAT comuna Costesti ,ăn cadrul proiectului ,,HUB de SERVICII MMSS-SSII MMSS,,Cod MySmis 130963 

Hotărâre

ADOPTATA

HCL nr 57 din 2022
Nr.56

29.11.2022

Caracter individual

Privind stingerea creantelor UAT Costesti ce reprezintătaxa paza obștească încasate ilegal în perioada august 2020-august 2022 ,către debitorii a căror bunuri imobile le dețin pe raza comunei Costești ,județulVaslui.

Hotărâre

ADOPTATA

HCL nr 56 din 2022

 

Nr.55

31.10.2022

Caracter individual

Privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate a unor debitori persoane fizice și aprobarea scoaterii creanțelor din evidențăa curentă și trecerea acestora intr-o evidență separată.

Hotărâre

ADOPTATA

HCL nr 55 din 2022
Nr.54

31.10.2022

Caracter individual

Pentru aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Costești și a serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al comunei Costești ,județul Vaslui.

 

Hotărâre

ADOPTATA

HCL nr 54 din 2022
Nr.53

31.10.2022

Caracter individuaL 

Privind aprobarea Programului de pregătire,deszăpezire și combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei în perioada de iarnă 1 noiembrie 2022-30 martie 2023.

 

Hotărâre

ADOPTATA

HCL nr 53 din 2022
Nr.52

31.10.2022

Caracter individual

Privind rectificarea a VI-a a bugetului local pe anul 2022

 

Hotărâre

ADOPTATA

HCL nr 52 din 2022
Nr.51

31.10.2022

Caracter individual

Privind aprobarea execuției bugetului local la 30.09.2022

 

Hotărâre

ADOPTATA

HCL nr 51 din 2022
Nr.50

11.10.2022

Caracter normativ

Pentru participarea la apelul de proiecte din Planul Național și Reziliență (PNRR),Componenta C10 -Fondul Local pentru depunerea proiectului ,,ACHIZIȚIE MICROBUZE NEPOLUANTE PRIN PARTENERIATUL FORMAT DIN COMUNELE COSTEȘTI și DELENI din JUDEȚUL VASLUI”.

 

Hotărâre

ADOPTATA

HCL nr 50 din 2022
Nr.49

11.10.2022

Caracter normativ

Pentru completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Costești nr.22/29.03.2022 privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile pentru ,,SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT ÎN COMUNA COSTEȘTI PENTRU INTEGRAREA DATELOR SPAȚIALE ÎNTR-O SOLUȚIE (G.IS) PRIN PNRR/2022/C10 ACȚIUNEA I.1.2

 

Hotărâre

ADOPTATA

HCL nr 49 din 2022
Nr.48

11.10.2022

Caracter individual

Privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al comunei Costești ,județul Vaslui

 

Hotărâre

ADOPTATA

HCL nr 48 din 2022
Nr.47

27.09.2022

Caracter individual

Privind rectificarea a V-a a bugetului local pe anul 2022

 

Hotărâre

ADOPTATA

HCL nr 47 din 2022
Nr.46

27.09.2022

Caracter normativ

Privind aprobarea Devizului general suplimentar la obiectivul de investiție ,Amenajare teren de sport acoperit în sat Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui,,.

 

Hotărâre

ADOPTATA

HCL nr 46 din 2022
Nr.45

27.09.2022

Caracter normativ

Privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru ,,Proiectulregional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui în perioada 2014-2020,,a indicatorilor tehnico-economici ai priectului și ai proiectului  și a părții cotei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului.

 

Hotărâre

ADOPTATA

HCL nr 45 din 2022
Nr.44

13.09.2022

Caracter normativ

Privind susținerea cheltuielilor echipei de management pentru implementarea proiectului Școala Gimnazială ,,Sf.Ierarh Luca ”,Vaslui prin Programul Național pentruReducerea Abandonului Școlar (PNRAS),Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație(MATE).

 

Hotărâre

ADOPTATA

Hcl nr 44 din 2022
Nr. 43

13.09.2022

Caracter normativ

Privind punerea la dispoziția AQUAVAS.SA a ternurilor de pe domeniul public al UAT Costești pentru ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui ,în perioada 2014-2020”

Hotărîre

ADOPTATA

Hcl nr. 43 din 2022
Nr.42

26.08/2022

Caracter normativ

Pentru modificarea si completarea Hotararea Consiliului local nr.23/2022 privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile pentru proiectul ,,ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL /PUG IN COMUNA COSTESTI ,JUDETUL VASLUI ,prin PNRR/2022/C10-FONDUL LOCAL,,

Hotărâre

ADOPTATA

HCL nr 42 din 2022
Nr.41

26.08/2022

Caracter normativ

Pentru modificarea si completarea Hotararea Consiliului local nr.22/2022 privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile pentru crearea unui ,,SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT IN COMUNA COSTESTI PRIN INTEGRAREA DATELOR SPATIALE DIN TEREN INTR -O SOLUTIE GEOSPATIALA (G.I.S)PRIN PNRR/2022/C10 ACTUNEA I 1.2

Hotărâre

ADOPTATA

HCL nr 41 din 2022
Nr.40

28.08.2022

Caracter individual

Privind aprobarea inventarierii la nivelul comunei Costesti ,judetul Vaslui a materiei  impozabile pentru anul fiscal 2022

Hotărâre

ADOPTATA

HCL nr 40 din 2022
Nr.39

28.08.2022

Caracter individual

Privind rectificarea a IV -a a bugetului local pe anul 2022

Hotărâre

ADOPTATA

HCL nr 39 din 2022

 

Nr.38

28.08.2022

Caracter normativ

Privind aprobarea inscrierii comunei Costesti in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Digitalizare si Dezvoltare Durabila a judetului Vaslui.

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr.38 din2022
Nr.37

18.08.2022

Caracter normativ

Privind aprobarea STATUTULUI COMUNEI COSTESTI ,judetul Vaslui.

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr.37 din 2022
Nr.36

18.08.2022

Caracter individual

La proiectul de hotarare privind;aprobarea documentatiei de dezmembrare a doua imobile inscrise inNC nr.70591 Costesti si NC 70593 Costesti ,proprietatea comunei Costesti ,judetul Vaslui.

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr. 36 din 2022
Nr.35

15.07.2022

Caracter individual

Privind aprobarea executiei bugetului local la 30.06.2022.

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr.35 din 2022
Nr.34

15.07.2022

Caracter individual

Penttu aprobarea noilor indicatori asupra obiectivului de investitii,,Modernizare drumuri comumunale in comuna Costesti ,judetul Vaslui ,,conform OUG nr47/2022.

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr. 34 din 2022
Nr.33

15.07.2022

Caracter individual

Pentru aprobarea noilor indicatori asupra obiectivului de investitii ,,Modernizare drumuri de interes local sat Costesti ,comuna Costesti ,judetul Vaslui,,congorm OUG nr.47/2022

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr .33 din 2022
Nr.32

15.07.2022

Caracter individual

Privind alegerea presedintelui de sedinta a consiliului local al comunei Costesti ,judetu Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr .32 din 2022
Nr.31

30.06.2022

Caracter individual

Hotarare pentru revocarea Hotararii Consiliului local Costesti nr.11/2022 privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Costesti ,judetul Vaslui.

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 31 din 2022
Nr.30

30.06.2022

Caracter individual

Hotarare privind declarea ca bunuri de uz si interes public local al unor imobile si insusirea acestora in inventarul domeniului public al comunei Costesti judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr.30 din 2022
Nr.29

30.06.2022

Caracter individual

Hotarare privind valorile impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate la nivelul comunei Costesti ,judetul Vaslui in anul 2023

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr.29 din 2022
Nr.28

30.06.2022

Caracter individual

Hotarare privind rectificarea a III -a bugetului local pe anul 2022

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr.28 din 2022
Nr.27

30.06.2022

Caracter individual

Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Costesti ,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr.27 din2022
Nr.26

13.05.2022

Caracter normativ

Hotarare privind participarea la apelul de proiecte din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR)COMPONENTA C10-Fondul Local pentru depunerea proiectului ,,ACHIZITIE MICROBUZE NEPOLUANTE PRIN PARTRNERIATUL FORMAT din comunele DELENI si COSTESTI din judetul VASLUI ,,

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr. 26 din 2022
Nr.25

13.05.2022

Caracter normativ

Hotarare privind aprobarea proiectului ,,Realizare statii de incarcare vehicule electrice comuna Costesti ,judetul Vaslui ,,a cheltuielior legate de proiect si depunerea acestuie in cadrul apelului de proiecte din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR),COMPONENTA C10-Fondul Local

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr.25 din 2022
Nr.24

28.04.2022

Caracter normativ

Hotarare privind rectificarea  a II-a bugetului local pe anul 2022

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr.24 din 2022
Nr.23

15.03.2022

Caracter normativ

Hotarare privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile pentru ,,Actualizarea Planului Urbanistic General /PUG in comuna Costesti ,judetul Vaslui prin PNRR/2022/C10-Fondul Local,,

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr.23 din 2022
Nr.22

15.03.2022

Caracter normativ

Hotarare privind  aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile pentru crearea unui ,,Sistem Inteligibil de Management in comuna Costesti prin Integrarea Datelor Spatiale din Teren intr-o Solutie Geospatiala (G.I.S)prin PNRR/2022/C 10 Actiunea I.1.2

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr.22din 2022
Nr.21

15.03.2022

Caracter normativ

Hotarare privind realizarea obiectivului ,,Lucrari de intretinere a drumurilor vicinale ,strazi si drumuri comunale de pe raza comunei Costesti,judetul Vaslui prin incheierea unui contract de furnizare ,,prin achizitie directa a produsului piatra sparta cu diametrul de 0-63 mm(CPV 14210000-6)

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr.21 din 2022
Nr.20

15.03.2022

Caracter individual

Hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor  pe teritoriul comunei Costesti,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr . 20 din 2022
Nr.19

15.03.2022

Caracter individual

Hotarare privind aprobarea constituirii dreptului de acces pe proprietatea comunei Costesti ,judetul Vaslui ,pentru realizarea obiectivului ,,Extindere treapta biologica a statiei de epurare si executie conducta evacuare ape uzate in raul Barlad ,,in cadrul Fabricii de fainuri proteice din localitatea Chitcani ,comuna, Costesti,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr.19 din 2022
Nr.18

04.03.2022

Caracter individual

Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Costesti,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr.18 din 2022
Nr.17

04.03.2022

Caracter normativ

Hotarare privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii  votului in Adunarea Generala a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si Canalizare din municipiile Vaslui,Barlad ,Husi si orasul Negresti judetul Vaslui –APC VASLUI

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr.17 din 2022
Nr.16

04.03.2022

Caracter normativ

Hotarare privind aprobarea Regulamentului de buna gospodarire a comunei Costesti,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr.16 din 2022
Nr.15

04.03.2022

Caracter normativ

Hotarare privind rectificarea I-a a bugetului local pe anul 2022

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr.15 din 2022
Nr.14

10.02.2022

Caracter normativ

Hotarare pentru completarea art.2 din Hotararea Consiliului local al comunei Costesti nr.41/2021 privind aprobarea depunerii Cererii de finantare pe Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny,, si a Devizului estimativ a proiectului ,,Asfaltare drumuri satesti in comuna Costesti ,,judetul Vaslui.

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr.14 din 2022
Nr 13

10.02.2022

Caracter normativ

Pentru modificarea si completarea Hotararea Consiliului al comunei Costesti nr.42/2021 privind aprobarea depunerii Cererii de finantare pe Programul National de investitii,,Anghel Saligny,, si a Devizului estimativ a proiectului ,,Extindere aductiune apa in satul Chitcani ,,comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr.13 din 2022
Nr.12

10 .02.2022

Caracter normativ

Hotarare privind rectificarea cartii funciare cu NC 70094,identificat ca fiind tronson de drum pe raza satului Pirvesti,comuna Costesti ,judetul Vaslui si inventarierea corecta in domeniul public a proprietarului de drept .

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr.12 din 2022
NR.11

10.02.2022

Caracter individual

Hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 si incheierea contului de exercitiu bugetar pe anul 2021

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr.11 din 2022
Nr.10

10.02.2022

Caracter normativ

Hotarare privind procedura de atribuire prin achizitie directa,executia lucrarilor la obiectivul de investitii ,,Reparatii si asigurare scurgere ape pluviale strazile nr.65,nr.6 si 31 A ,,localitatea Costesti ,comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr.10 din 2022
Nr.9

10.02.2022

Caracter normativ

Hotarare privind aprobarea inchirierii/concesionarii a pajistelor disponibile pe raza comunei Costesti,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr.9 din 2022
Nr .8

10.02.2022

Caracter normativ

Hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 si incheierea contului de exercitiu bugetar pe anul 2021

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 8 din 2022
Nr 7

31.01.2022

Caracter normativ

Hotarare privind completarea inventarului bunurilorcare alcatuiesc domeniul privat al comunei Costesti,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 7 din 2022
Nr 6

31.01.2022

Caracter normativ

Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Costesti nr.49/2021 pentru aprobarea taxei speciale de salubrizare incepand cu anul 2022

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 6 din 2022
Nr 5

31.01.2022

Caracter normativ

Hotarare privind aprobarea Regulament de organizare si functionare a Caminului Cultural din satul Costesti ,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 5 din 2022
Nr 4

31.01.2022

Caracter normativ

Hotarare privind infiintarea Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapani la nivelul comunei Costesti,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 4 din 2022
Nr 3

31.01.2022

Caracter normativ

Hotarare privind organizarea pe raza comunei Costesti ,judetul Vaslui ,a retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica in anul scolar 2022-2023

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 3 din 2022
Nr 2

31.01.2022

Caracter normativ

Hotarare pentru aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Costesti si a serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al comunei Costesti,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 2 din 2022
Nr 1

31.01.2022

Caracter normativ

Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local,in anul 2022,beneficiarilor de ajutor social de pe raza comunei Costesti.judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 1 din 2022

 

2021

Nr./Dată Denumire hotărâre Stare hotărâre Acțiuni
 

 

 

Nr .59

24.12.2021

 

Caracter normativ

Hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Costesti ,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 59 din 2021
 

 

 

Nr .58

24.12.2021

 

Caracter normativ

Hotarare pentru abrogarea Hotararii Consiliului local Costesti nr.54/14.12.2021 privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costesti,judetul Vaslui ,incepand cu anul 2022

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 58 din 2021
 

 

 

Nr .57

24.12.2021

 

Caracter normativ

Hotarare privind rectificarea a IV a bugetului local pe anul 2021

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 57 din 2021
 

 

 

Nr .56

14.12.2021

 

Caracter normativ

Hotarare privind aprobarera implementarii la nivelul comunei Costesti, judetul Vaslui a proiectului „Scoala in gradina cunoasterii”

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 56 din 2021
 

 

 

Nr .55

14.12.2021

 

Caracter normativ

Hotarare privind rectificarea a III-a bugetului local pe anul 2021

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 55 din 2021  

 

 

Nr.54

14.12.2021

Caracter normativ

Hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costesti ,judetul Vaslui ,incepand cu anul 2022

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 54 din 2021
Nr. 53

14.12.2021

 

Caracter normativ

Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Costesti si a serviciilor de interes local din subordinea Consiliului Local al   comunei   Costesti ,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 53 din 2021
 

Nr. 52

14.12.2021

Caracter individual

Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Costesti ,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 52 din 2021
Nr.51

25.11.2021

Caracter normativ

Hotararea privind acordarea de burse scolare aferente anului 2021-2022 pentru elevii Scolii Gimnaziale ,,Sfantul Ierarh Luca ,, sat Costesti ,jud Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

Hotararea 51 din 2021
Nr.50

25.11.2021

Caracter normativ

Hotararea privind amenajarea grupurilor sanitare si dotarea cu utilitati la unitatile de invatamant de pe raza com.Costesti ,jud Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

         HCL nr 50 din 2021
Nr.49

25.11.2021

Caracter normativ

Hotararea privind instituirea taxei speciale de salubrizare la nivelul com Costesti,jud Vaslui incepand cu anul 2022

 

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 49 din 2021
Nr.48

25.11.2021

Caracter normativ

Hotararea privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Bibliotecii Comunale Costesti

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 48 din 2021
Nr 47

.25.11.2021

Caracter normativ

Hotărarea privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Caminului Cultural din satul Costesti,com Costesti ,jud Vaslui

           Hotărâre

          ADOPTATĂ

 

        HCL nr.47 din 2021

Nr.46

25.11. 2021

Caracter  normativ

Hotararea privind aprobarea regulamentului privind masurile metodologice,   organizatorice ,termenele si circulatia proiectelor de hotarari supuse dezbaterii si aprobării Consiliului local al comunei Costesti

 

          Hotărâre

       ADOPTATĂ

        HCL nr 46 din 2021
Nr.45

25.11.2021

Caracter normativ

Hotararea privind acordarea unui sprijin financiar in vederea realizarii obiectivului ,,Lucrari de restaurare si consolidare″ biserica de lemn  ,,Sf Nicolae″ Manastirea Parvesti,  com Costesti ,jud Vaslui

         Hotarare

        ADOPTATA

 

        HCL nr 45 din 2021
Nr.44

25.11.2021

Caracter normativ

Hotararea privind valorile impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate la nivelul comunei Costesti ,jud Vaslui in anul  2022

 

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 44 din 2021
Nr.43

21.10.2021

Caracter normativ

Hotararea privind insusirea Raportului de activitate la Registrul Agricol pe semestrul I anul 2021

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 43 din 2021
Nr. 42

21.10.2021

Caracter normativ

Hotararea privind aprobarea depunerii  Cererii de finantare pe Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny,, si a Devizului estimativ a proiectului ,,Extindere aductiune apa in satul Chitcani,comuna Costesti,judetul Vaslui.

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 42 din 2021 
Nr. 41

21.10.2021

Caracter normativ

Hotararea privind aprobarea depunerii Cererii de finantare pe Programul National de Investitii „Anghel Saligny” si a Devizului estimativ a proiectului „Asfaltare drumuri satesti in comuna Costesti”  judetul Vaslui.

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 41 din 2021
Nr.40

15.10.2021

Caracter normativ

Hotararea privind aprobarea trecerii finantarii obiectivului investitiei „Modernizare drumuri comunale in comuna Costesti ,judetul Vaslui”de la bugetul local al comunei Costesti,judetul Vaslui la bugetul de stat prin Programul National De Investitii „Anghel Saligny „.

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 40 din 2021
Nr.39

15.10.2021

Caracter normativ

Hotararea privind rectificarea a II- a a bugetului local pe anul 2021

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 39 din 2021
Nr.38

05.10.2021

Caracter normativ

Hotararea privind aprobarea Devizului general si principal indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii „Mdernizare  sistem iluminat  public stradal in comuna Costesti ,judetul Vaslui.”

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 38 din 2021
Nr.37

05.10.20121

Caracter normativ

Hotararea privind aprobare Programul de pregatire,deszapezire si combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei in perioada de iarna 15 noiembrie 2021-15 martie 2022

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 37 din2021
Nr.36

05.10.2021

Caracter normativ

Hotararea privind aprobarea aprobarea noilor indicatori asupra obiectivului de investitii „Modernizare drumuri de interes local din comuna COSTESTI,judetul VASLUI”conform OUG nr.15/2021

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 36 din 2021
Nr.35

05.10.2010

Caracter normativ

Hotararea privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici si finantare de la bugetul local al cheltuielilor,privind obiectivul de investitii”Modernizare drumuri comunale in comuna Costesti,judetul Vaslui”conform prevederilor OUG nr.15/2021

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 35 din 2021
Nr.34

05.10.2021

Caracter individual

Hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta a CONSILIULUI LOCAL A COMUNEI COSTESTI,JUDETUL VASLUI

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 34 din 2021
Nr .33

24,09,2021

Caracter normativ

Hotararea pentru completarea actelor administrative adoptate anterior privind aprobarea indicatiilor tehnico-economici aferente obiectivului de investitii”Modernizare drumuri de interes local,sat Costesti,comuna Costesti,judetul Vaslui”

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 33 DIN 2021
Nr.32

17.08.2021

Caracter normativ

Hotararea privind aprobarea infiintarii Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare al comunei Costesti,serviciu cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Local al comunei Costesti,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 32 din 2021
Nr.31

17.08.2021

Caracter normativ

Hotararea pentru aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Costesti si a serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al comunei Costesti,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 31 din 2021
Nr.30

17.08.2021

Caracter normativ

Hotararea privind acodarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara  de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare din Municipiile Vaslui,Barlad,Husi si Orasul Negresti ,judetul Vaslui-APC VASLUI

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 30 din 2021
Nr.29

17.08.2021

Caracter normativ

Hotararea privind  modificarea si completarea Hotararii Consiliului local Costesti nr.47/2020

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 29 din 2021
Nr.28

14.07.2021

Caracter individual

Hotararea privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate a imobilului inscris in CF 71573 cu suprafata de 15.195 mp teren arabil,tarla =12,parcela =318si CF 71572 cu suprafata de 4.805mp curti constructii,tarla =12,parcela =318 proprietatea comunei Costesti,judetul Vaslui-domeniul privat, catre Manastirea Maicii Domnului  Moreni,comuna Deleni, judetul Vaslui.

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 28 din 2021
Nr. 27

14.07.2021

Caracter normativ

Hotararea privind rectificarea a I-a a bugetului local pe anul 2021

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 27 din 2021
Nr .26

14.07.2021

 

Caracter individual

Hotararea privind constatarea incetarii de drept ,prin demisie a mandatului de consilier local al doamnei Mocanu Nicoleta,precum si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului local al comunei Costesti

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 26 din 2021
Nr.25

14.07.2021

 

Caracter individual

Hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Costesti ,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 25 din 2021
Nr 24

30.06.2021

 

 

Caracter normativ

Hotararea privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Costesti,judetul Vaslui

 

 

 

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 24 din 2021
Nr 23

30.06.2021

Caracter normativ

Hotararea privind reglementarea unor taxe locale prin modificarea si completarea anexei nr.1 la Hotararii Consiliului local Costesti nr.27/2020 si Hotararii Consiliului local nr.5/2021 privind valorile impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe asimilat la nivelul comunei Costesti,judetul Vaslui in anul 2021

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 23 din 2021
Nr .22

31.05.2021

Caracter normativ

Hotararea privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a drepturilor de uz si servitute catre SC Gaz Est ,pentru suprafata de 358 mp teren ce apartine domeniului public si privat al comunei Costesti,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 22 din 2021
Nr.21

31.05.2021

Caracter normativ

Hotararea privind acordarea burselor scolare aferente anului 2021-2021 pentru elevii Scolii Gimnaziale „Sfantul Ierarh Luca”sat Costesti ,comuna Costesti ,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 21 din 2021
Nr.20

31.05.2021

Caracter normativ

Hotararea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii la obiectivul de investitii” Demolare si reconstruire dispensar uman,sat Costesti ,comuna Costesti,judetul Vaslui”

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 20 din 2021
Nr.19

16.04.2021

Caracter normativ  

Hotararea privind insusirea Planurilor de amplasament si delimitare a imobilelor(drumuri) ce alcatuiesc domeniul public al UAT Costesti ,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 19 din 2021
Nr .18

16.04.2021

Caracter normativ 

Hotararea privind inchirierea prin licitatie publica a unor spatii situate in imobilele ce apartin domenilui public si privat al comunei Costesti pentru realizarea de activitati autorizate

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 18 din 2021
Nr.17

16.04.2021

Caracter normativ 

Hotararea privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 si incheierea contuluide exercitiu bugetar pe anul 2020.

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 17 din 2021
Nr .16

16.04.2021

Caracter individual

Hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta Consiliului Local al Comunei COSTESTI,Judetul VASLUI

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 16 din 2021
Nr.15

31.03.2021

Caracter normativ 

Hotararea privind atribuirea denumirilor strazilor din comuna Costesti,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 15 din 2021
Nr.14

31.03.2021

Caracter normativ

Hotararea privind aprobarea planului „Strategia de Dezvoltare a comunei Costesti”judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 14 din 2021
Nr.13

31.03.2021

Caracter normativ

Hotararea privind acordarea unor facilitatila plata impozitului anual pe cladiri sau a taxei lunare pe cladiri persoanelor fizice si juridice la nivelul comunei Costesti,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 13 din 2021
Nr 12

31.03.2021

Caracter normativ 

Hotararea privind aprobarea” PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR”pe teritoriul comunei Costesti,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 12 din 2021
Nr.11

31.03.2021

Caracter normativ

Hotararea privind nominalizarea reprezentantilor al  Comsiliului local Costesti in comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Costesti

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 11 din 2021
Nr.10

31.03.2021

Caracter normativ

Hotararea privind raspunderea Comsiliului local Costesti ,judetul Vaslui de organizarea,conducerea indrumarea,coordonarea si controlul intregii activitati de gospodarire si infrumusetarea comunei Costesti

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 10 din 2021
Nr 9

31.03.2021

Caracter normativ

Hotararea privind aprobarea statiilor de autobuze/microbuze pentru imbarcare/debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate judetene,pe teritoriul Unitatii Administrativ -Teritoriale a com.Costesti,jud.Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 9 din 2021
Caracter normativ Hotarare

ADOPTATA

Nr 7

26.02.2021

Caracter normativ

Hotararea privind asigurarea drepturilor,compensatiile si recompense ale membrilor voluntari ai compartimentului situatii de urgenta de pe raza com.Costesti,jud Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 7 din 2021
Nr.6

26.02.2021

Caracter normativ

Hotararea privind aprobarea prelungirii duratei de inchiriere, prevazuta prin contractul nr 527/17.02.2016 incheiat intre Comsiliului local Costesti si SC Lidas Prod SRL cu sediul social in localitatea Zimnicea,jud Teleorman pentru amplasarea si functionarea unei statii de emisie prin cablu

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 6 din 2021
Nr.5

26.02.2021

Caracter normativ

Hotararea pivind modificarea si completarea Hotararii Comsiliului local Costesti nr 27/2021 privind valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate la nivelul com.Costesti,jud Vaslui in anul 2021

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 5 din 2021
Nr 4

15.01.2021

Caracter normativ

Hotararea privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local in anul 2021, a beneficiarilor de ajutor social de pe raza comunei Costesti ,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 4 din 2021
Nr 3

15.01.2021

Caracter normativ

Hotararea privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Costesti si a serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al comunei Costesti prin organizare de compartimente

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 3 din 2021
Nr.2

15.01.2021

Caracter normativ

Hotararea privind organizarea pe raza comunei Costesti ,jud Vaslui a retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitare de stat cu personalitate juridica

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 2 din 2021
Nr .1

15.01.2021

Caracter individual

Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Costesti ,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 1din 2021

 

2020

Nr./Dată Denumire hotărâre Stare hotărâre Acțiuni

 

 

 

 

 

Nr .45

06.11.2020

 

Caracter normativ

Hotarare privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Hotarare

ADOPTATA

HCL 45-2020 Stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si persomalului contractual
 

 

 

Nr .23

29.05.2020

 

Caracter normativ

Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Costești ,județul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL 23-2020 Regulamentul de organizare si functionare a aparatului de specialitate a primarului(ROF)
 

 

 

Nr .21

30.04.2020

 

Caracter normativ

Hotarare privind stabilirea salariilor de bază al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești ,județul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL 21-2020 Stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual
 

 

 

Nr .8

19.02.2020

 

Caracter normativ

Hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020

Hotarare

ADOPTATA

HCL 8-2020 Taxa salubrizare

Te invităm în grupul nostru de FB

Comuna Costești, județul Vaslui, cod poștal: 737145

Program de lucru:

LUNI – VINERI: 8:00 – 16:00

Link-uri utile

Suntem alături de cetățeni!

Nu ezitați să ne contactați cu privire la orice problemă din comuna Costești!

Primăria Costești © 2021.

Sari la conținut