Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

2024

 

Nr./Dată Denumire proiect Stare proiect Acțiuni

 

 

 

 

 

 

Nr.33

20.06.2024

Caracter individual 

Privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea  a domnului Pascal Lucian ,din funcția de viceprimar al comunei Costești ,județul Vaslui.,.

Aprobat  HCL nr 33 din 2024
Nr.32

20.06.2024

Caracter individual 

Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.22/2024 privind aprobarea noilor indicatori tehnico- economici actualizați și a devizului general /devizului general rest de actualizat la obiectivul de investiții ,,Modernizare drumuri comunale în comuna Costești ,județul Vaslui ,,aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny,,.

Aprobat  HCL nr.32 din 2024
Nr.31

30.05.2024

Caracter individual 

Privind salarizarea funcționarilor publici și a personalului contractual al aparatului de specialitate al Primarului comunei Costești  .

Aprobat  HCL nr 31 din 2024
Nr.30

30.05.2024

Caracter individual 

Privind aprobarea noilor indicatori asupra obiectivului de investiții ,,Modernizare drumuri de interes local ,sat Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui ,,conform OUG nr.47/2022

Aprobat  HCL nr. 30 din 2024
Nr.29

30.05.2024

Caracter individual 

Privind  aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Administrația Bazinală De Apa Prut -Bârlad -Sistemul de Gospodărire a Apelor Vaslui și comuna Costești pentru realizarea lucrărilor de Mărirea capacității de transport a albiei minore a râului Ghilahoi ,pe o lungime de 630 m,sector amonte pod beton DC 31  B UAT  Costești ,județul Vaslui.

Aprobat  HCL nr.29 din 2024
Nr.28

30.05.2024

Caracter individual

Privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități

Aprobat  HCL nr.28 din 2024
Nr.27

30.05.2024

Caracter individual 

Privind rectificarea a – III-a a bugetului local pe anul 2024

Aprobat  HCL nr 27 din 2024
Nr.26

25.04.2024

Caracter individual 

 

Aprobat 
Nr.25

25.04.2024

Caracter individual 

Privind aprobarea achiziționării serviciului de consultanță ,asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor comunei Costești ,judeșul Vaslui  precum și imputernicirea primarului comunei în vederea semnării contractelor având ca obiect servicii de asistență și reprezentare juridică.

Aprobat  HCL 25 din 2024
Nr.24

25.04.2024

Caracter individual 

Privind   aprobarea indicatorilor  tehnico- economici și a devizului  general actualizat pentru obiectivul de investiții aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny ,, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea  obiectivului ,,Extindere aducțiune apa în satul Chițcani ,,comuna Costești ,județul Vaslui.

Aprobat  HCL nr. 24 din 2024
Nr.23

25.04.2024

Caracter individual 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny ,, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate  de la bugetul  local pentru realizarea obiectivului ,,Asfaltare drumuri sătești în comuna Cosțești ,,județul Vaslui.

Aprobat  HCL nr. 23 din 2024
Nr.22

25.04.2024

Caracter individual 

Privind  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului  local nr.11/2024 privind aprobarea noilor  tehnico-economici  actualizați și a devizului  general/devizului general rest de actualizat la obiectivul de investiții   ,,Modernizare drumuri comunale în comuna Costești ,județul Vaslui ,,, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny,,.

Aprobat  HCL nr. 22 din 2024
Nr.21

25.04.2024

Caracter individual 

Privind  aprobarea decontării contravalorii cheltuielilor de transport pentru funționării publici  și personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Costești ,județul Vaslui.

Aprobat  HCL nr.21 din 2024
Nr.20

25.04.2024

Caracter individual 

Privind  aprobarea execuției bugetului de venituri  și cheltuieli al comunei Costești,județul Vaslui, la data de 31.03.2024

Aprobat  HCL nr.20 din 2024
Nr.19

25.04.2024

Caracter individual 

Privind  aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului  de specialitate al primarului comunei Costești  și a serviciilor publice de interes local din subordinea  Consiliului  Local din subordinea Consiliului Local  al comunei Costești ,județul Vaslui ,prin reorganizare pe compartimente

Aprobat  HCL nr.19 din 2024
Nr.18

03.04.2024

Caracter individual 

Privind participarea în cadrul Programului vizând sisteme de alimentare cu apă ,canalizare și epurare a apelor uzate  prin AFM  pentru proiectul de investiții  ,,Modernizare stație de tratare apa și înființare sistem de canalizare menajera în satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui,,.

Aprobat  HCL nr.18 din 2024
Nr.17

03.04.2024

Caracter individual 

Privind realizarea obiectivului ,,Lucrări de întreținere a drumurilor vicinale ,străzi și drumuri comunale ,,de pe raza comunei Costești județul Vaslui prin încheierea unui contract  de lucrări ,prin achiziție directă a produsului pietriș refuz ciur(CPV 45233141-9)

Aprobat  HCL nr.17 din 2024
Nr.16

03.04.2024

Caracter individual 

Privind  aprobarea închirierii /concesionarii a pajiștilor  permanente  disponibile pe raza comunei Costești ,județul Vaslui .

Aprobat  HCL nr.16 din 2024
Nr.15

03.04.2024

Caracter individual 

Privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Costești în comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Costești.

Aprobat  HCL nr.15 din 2024

 

Nr.14

03.04.2024

Caracter individual 

Privind rectificarea a II-a bugetului local pe anul 2024.

Aprobat  HCL nr.14 din 2024
Nr.13

21.03.2024

Caracter individual 

Privind rectificarea a I -a bugetului pe anul 2024.

Aprobat  HCLnr .13 din 2024
Nr.12

21.03.2024

Caracter individual 

Privind acordarea în favoarea Societății Naționale de Transport Gaze Naturale ,,TRANSGAZ,,S.A a unui drept de uz și servitudine și folosință temporară  cu titlu gratuit a imobilelor identificate prin Cărțile funciare nr.76641 și  75582 cu suprafața  totală de 167 mp ,proprietatea publică  a comunei Costești ,județul Vaslui ,pentru Proiect Tehnic nr. TV INV10599/2022,,Protecție catodică a conductei DN 400 Racord de alimentare cu gaze naturale SRM Vaslui ,,Stație de protecție catodică Costești,,.

Aprobat  HCL nr.12 din 2024
Nr.11

21.0132024

Caracter individual 

Privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici actualizați și a devizului general / devizului general  rest de actualizat la obiectivul de investiții ,,Modernizare drumuri comunale în comuna Costești ,județul Vaslui,,aprobat pentru finanșare prin Programul  Național de investiții ,Anghel Saligny,,.

Aprobat  HCL nr.11 din 2024
Nr.10

29.02.2024

Caracter individual 

Privind alegerea președintelui de ședință  a Consiliului local al comunei Costești ,județul Vaslui.

Aprobat  HCL nr.10 din 2024
Nr.9

29.02.2024

Caracter individual 

Privind aprobarea Planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care presteaza acțiuni  sau lucrări  de interes local pe baza Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune.

Aprobat  HCL nr.9 din 2024
Nr.8

29.02.2024

Caracter individual 

Privind aprobarea PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR pe teritoriul comunei Costești ,județul Vaslui.

Aprobat  HCLnr.8 din 2024
Nr.7

31.01.2024

Caracter individual 

Privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici actualizați  și a devizului general /devizului  general rest actualizați la obiectivul de investiții ,,Modernizare drumuri comunale în comuna Costești ,județul Vaslui ,,aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny,,.

Aprobat  HCL nr.7 din 2024
Nr.6

31.01.2024

Caracter individual 

Privind aprobarea bugetului local pe anul 2024 și încheierea contului de exercițiu bugetar pe anul 2023.

Aprobat  HCL nr.6 din 2024
Nr.5

31.01.2024

Caracter individual 

Privind stabilirea serviciilor publice și locurile în care persoanele care au săvârșit infracțiuni  sau persoanele care au fost sancționate contravențional vor presta activități în folosul comunității ,ca obligație stabilită de către instanța de judecată

Aprobat  HCL nr.5 din 2024
Nr.4

31.01.2024

Caracter individual 

Privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și a măsurilor pentru eficientizarea acestei activități

Aprobat  HCL nr.4 din 2024
Nr.3

09.01.2024

Caracter individual 

Privind aprobarea taxei speciale de salubrizare la nivelul comunei Costești  ,județul Vaslui.

Aprobat  HCL nr.3 din 2024
Nr.2

09.01.2024

Caracter individual

Privind organizarea pe raza comunei Costești ,județul Vaslui ,a rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică în anul 2024-2025.

Aprobat HCL nr.2 din 2024
Nr.1

09.01.2024

Caracter individual

Privind stabilirea unui sistem unic de prețuri  pentru folosirea apei potabile de la rețeaua  publică locală la nivelul satelor Costești ,Dinga,Pîrvești  și Rădești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Aprobat HCL nr.1din 2024

2023

Nr./Dată Denumire proiect Stare proiect Acțiuni

 

 

Nr.62

27.12.2023

Caracter individual

Privind rectificarea  a XI- a  bugetului local pe anul 2023

Aprobat HCL 62 din 2023
Nr.61

21.12.2023

Caracter individual

Privind stabilirrea salariilor de baza ale funcționarilor publici și personalului contractual  din aparatul de specialitate al Primarului  comunei Costești.

Aprobat HCL nr.61 din 2023
Nr.60

21.12.2023

Caracter individual

Privind rectificarea a X a a bugetului local pe anul 2023

Aprobat HCLnr. 60 din 2023
Nr.59

13.12.2023

Caracter individual

Privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Costești în Adunarea Generala a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice ,pentru Serviciul de Alimentare cu Apa și de Cnalizare din Municipiile ,Vaslui,Bîrlad ,Huși și orașul Negrești ,județul Vaslui(APC VASLUI)

Aprobat HCL nr.59 din 2023
Nr.58

13.12.2023

Caracter individual

Privind aprobarea organigramei  și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Costești și a serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local  al comunei Costești ,județul Vaslui  prin reorganizare pe compartimente.

Aprobat HCL nr 58 din 2023
Nr.57

13.12.2023

Caracter individual

Privind aprobarea prelungirii termenului de valabvilitate a ,,Planului Urbanistic General ,,(PUG) și ,,Regulamentului Local Urbanistic,,(RLU)al comunei Costești ,județul Vaslui.

Aprobat HCL nr 57 din 2023
Nr.56

13.12.2023

Caracter individual

Privind rectificarea a IX-a  bugetului local pe anul 2023 și încheierea contului  de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli la data de 30.11.2023.

Aprobat HCL nr. 56 din 2023
Nr.55

24.11.2023

Caracter individual

Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Costești și a serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al comunei Costești ,județul Vaslui ,prin reorganizare pe compartimente.

Aprobat HCL 55 din 2023
Nr.54

24.11.2023

Caracter individual

Privind valorile impozabile ,impozitele și taxe asimilate la nivelul comunei Costești ,județul Vaslui în anul 2024.

Aprobat HCL nr 54 din 2023
Nr.53

24.11.2023

Caracter individual

Privind modificarea prevederilor art 2.și 3 din Hotărîrea Consiliului local Costești  nr.12/12.03.2023 privind aprobarea proiectului ,,Dotarea cu mobilier ,materiale didactice și echipamente digitale a școlii gimnaziale nr.1 Costești din comuna Costești județul Vaslui,,.a cheltuielilor  legate de proiect și depunerea acestuia în cadrul de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR),Componenta C 15 Educație.

Aprobat HCL nr.53 din 2023
Nr.52

24.11.2023

Caracter individual

Privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități .

Aprobat HCL nr.52 din 2023
Nr.51

24.11.2023

Caracter individual

Privind rectificarea a VII -a a bugetului local pe anul 2023.

Aprobat HCL nr 51din 2023
Nr.50

24.11.2023

Caracter individual

Privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al comunei COSTEȘTI ,județul Vaslui

Aprobat HCL nr.50 din 2023
Nr.49

31.10.2023

Caracter individual

Privind aprobarea Programului de pregătire ,deszăpezire și combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei în perioada de iarna 1 noiembrie 2023-31 martie 2024

Aprobat HCL nr.49 din 2023
Nr.48

31.10.2023

Caracter individual

Privind rectificarea a VII a bugetului local pe anul 2023 și încheierii contului de execuție a bugetului de venituri pe trimestrul III pe anul 2023.

Aprobat HCL nr.48 din 2023

 

Nr.47

05.10.2023

Caracter individual

Privind aprobarea documentației tehnice a proiectului ,,Asfaltare drumuri sătești în comuna Costești ,,.județul Vaslui.

Aprobat HCL nr.47 din 2023
Nr.46

05.10.2023

Caracter individual

Privind aprobarea documentației tehnice a proiectului ,,Extindere aducțiune apa în satul Chițcani ,,comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Aprobat HCL nr.46 din 2023

 

Nr.45

05.10.2023

Caracter individual

Pentru abrogarea,modificarea și complementarea unor articole din Hotărârea Consiliului local Costești .r.38/2023 privind trecerea imobilului (teren intravilan)înscris în CFnr.84204 Costești ,în suprafața de 3.000 mp din domeniulpublic al comunei Costești ,județul Vaslui în domeniul public al statului  în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratului  pentru Situații de Urgență ,,Podul Înalt,, al județului Vaslui (U.M 0345)în vederea construirii unui sediu în care să funcționeze subordinea de pompieri din localitatea Costești ,județul Vaslui.

 

 

Aprobat HCL nr.45 din 2023

 

Nr.44

05.10.2023

Caracter individual

Pentru  aprobarea implementării proiectului ,,Sistem Integrat de Colectare și Valorificare a Gunoiului de Grajd și al altor Deșeuri Agricole Compostabile în comuna Costești ,județul Vaslui.

Aprobat HCL nr.44 din 2023

 

 

Nr.43

05.10.2023

Caracter individual

Pentru revocarea Hotărârii Consiliului local Costești nr.28/23.06.2023 privind aprobarea implementării proiectului ,,Sistem Integrat de Colectare și Valorificare a Gunoiului de Grajd și al altor Deșeuri Agricole Compostabile în comuna Costești ,județul Vaslui.

Aprobat HCL nr. 43 din 2023
Nr.42

05.10.2023

Caracter individual

Pentru aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Costești și a serviciilorpublice de interes local din subordinea Consiliului local al comunei Costești,județul Vaslui.

Aprobat HCL nr.42 din 2023
Nr.41

05.10.2023

Caracter individual

Privind aprobarea documentației tehnice a proiectului,,Sistem integrat  de colectare și valorificarea  a gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile în Costești ,județul Vaslui.

 

Aprobat HCL nr.41 din 2023
Nr.40

05.10.2023

Caracter individual

Pentru desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Costești ,în consiliul de a administrației al Școlii gimnaziale ,,Sfântul Ierarh Luca ,, localitatea Costești ,județul Vaslui ,în anul școlar 2023-2024.

Aprobat HCL nr.40 din 2023
Nr.39

13.09.2023

Caracter normativ

Privind rectificarea a VI -a a  bugetului local pe anul 2023.

Aprobat HCL nr.39 din 2023

 

Nr.38

25.08.2023

Caracter normativ

Privind  trecerea imobilului ( teren intravilan  ) înscris în CF  nr.84204 Costești , în suprafața de 3.000mp din domeniul  public  al comunei Costești ,județul Vaslui în domeniul public al statului în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor de  Interne  -Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Podul Înalt,, al jedețului Vaslui(U.M 0345)în vederea construirii unui sediu în are să funcționeze subunitatea de pompieri din localitatea Costești ,jedeșul Vaslui.

Aprobat HCL nr. 38 din 2023

 

Nr.37

25.08.2023

Caracter normativ

Privind predarea către Ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației  prin CompaniaNațională de Investițiii  ,,CNI.SA ,,a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării  obiectivului de investiții  ,,Demolare și reconstruire dispensar uman ,sat Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui,,

Aprobat HCL nr.37 din 2023

 

Nr.36

25.08.2023

Caracter normativ

Privind aprobarea documentației tehnico- economică pentru investiția ,,Demolare și reconstruire dispensar uman ,sat Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui,,

Aprobat HCL nr.36 din 2023

 

 

Nr.35

25.08.2023

Caracter normativ

Privind realizarea obiectivului ,,Lucrări de întreținere a drumurilor vicinale ,străzi și drumuri comunale,,de pe raza comunei Costești județul Vaslui prin încheierea unui contract de lucrări ,prin achiziție directă ,a produsului  cu pietriș refuz ciur(CPV 45233141-9).

 

Aprobat HCL nr. 35 din 2023

 

Nr.34

25.08.2023

Caracter normativ

Privind rectificarea a V- a  a bugetului local pe anul 2023 și încheierea contului de execuție a bugetului  de venituri și cheltuieli pentru trimestrul II pe anul 2023

Aprobat HCL nr.34 din 2023

 

Nr.33

25.08.2023

Caracter normativ

Privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor deatribuire a contractelor /acordurilor -cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României în perioada 2023-2029 pentru unitățile de învățământ din comuna Costești pentru anul școlar  2023-2024..

 

Aprobat HCL nr.33 din 2023

 

Nr.32

23.06.2023

Caracter normativ

Privind alegerea președintelui de ședință a consiliului local al comunei Costești ,județul Vaslui.

 

Aprobat HCL 32 din 2023

 

Nr.31

23.06.2023

Caracter normativ

Privind rectificarea a IV a bugetului local pe anul 2023.

 

Aprobat HCL nr 31 din 2023

 

Nr.30

23.06.2023

Caracter normativ

Privind modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local Costești  nr. 22/2023 privind stabilirea salariului de baza pentru funcțiile publice și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Costești și a indemnizațiilor consilierilor locali ,începând cu 01.05.2023.

 

Aprobat HCL nr 30 din 2023

 

Nr.29

23.06.2023

Caracter normativ

Privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr.78385 proprietatea comunei Costești ,județul Vaslui. ,județul Vaslui,,.

 

Aprobat HCL nr 29 din 2023

 

Nr.28

23.06.2023

Caracter normativ

Privind aprobarea implementării proiectului ,,Sistem integrat de colectare și valorificare a gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile în comuna Costești ,județul Vaslui,,

 

Aprobat HCL nr. 28 din 2023

 

Nr.27

19.05.2023

Caracter normativ

Privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare pentru realizarea proiectului ,,Dotarea cu microbuze electrice a unităților școlare din mediul rural ,județul Vaslui,,.  Vaslui.

 

Aprobat HCL nr. 27 din 2023

 

Nr.26

19.05.2023

Caracter normativ

Pentru aprobarea noului deviz general (totalizator) devizului general (eligibil) și devizului general(neeligibil) la obiectivul de investiții ,,ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL/PUG ÎN COMUNA COSTEȘTI ,JUDEȚUL VASLUI prin  PNRR/2022/C10-FONDUL LOCAL,, .

 

Aprobat HCL nr.26 din 2023

 

Nr.25

19.05.2023

Caracter normativ

Privind rectificarea  aIII-a abugetului local pe anul 2023.

 

Aprobat HCL nr.25 din 2023

 

Nr.24

19.05.2023

Caracter normativ

Privind  trecerea imobilului (teren intravilan)  înscris în CF nr.79267 mp al localității Costești ,în suprafata de 200 mp din domeniul public al comunei Costesti în domeniul public al Statului Roman și în administrarea  Ministerului  Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliție  al județului Vaslui.

 

Aprobat HCL nr.24 din 2023

 

Nr.23

19.05.2023

Caracter normativ

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general (rest de executat ) pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drumuri comunale în comuna Costești ,județul Vaslui,,.aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny,,.

 

Aprobat HCL nr.23 din 2023

 

Nr.22

23.04.2023

Caracter normativ

 

 

Aprobat

 

Nr.21

23.04.2023

Caracter normativ

Privind  acordul de  principiu pentru trecerea imobilului (teren intravilan)  înscris în CF nr.84204  mp al localității Costești ,în suprafata de 3.000 mp din domeniul public al comunei Costesti în domeniul public al Statului Roman și în administrarea  Ministerului  Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui ,,Podul Înalt,, al județului Vaslui.

 

Aprobat HCL nr 21 din 2023

 

Nr.20

23.04.2023

Caracter normativ

Privind aprobarea documentației de dezmembrare a doua imobile înscrise în CF. nr.82298 proprietatea comunei Costești ,județul Vaslui.

Aprobat HCL nr.20 din 2023

 

Nr.19

20.04.2023

Caracter normativ

Privind aprobarea documentației dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 74761 proprietatea comunei Costești ,județul Vaslui.

Aprobat HCL nr.19 din 2023

 

Nr.16

20.04.2023

Caracter individual Aprobat

 

Nr.15

20.04.2023

Caracter normativ

Privind rectificarea a II-a a bugetului local pe anul 2023 și încheierea contului de execuție a bugetului de venituri  și  cheltuieli pentru trimestrul I pe anul 2023.

Aprobat HCL nr.15 din 2023

 

Nr.14

31.03.2023

Caracter normativ

Privind aprobarea menținerii comunei Costești ,județul Vaslui ca membru fondator în cadrul parteneriatului tip Grup de Acțiune Locală (GAL)ASOCIAȚIA ,,Grupul de Acțiune Locală Podu Înalt Vaslui,,.

Aprobat HCL nr.14 din 2023

 

 

Nr.13

31.03.2023

Caracter normativ

Privind rectificarea a Ia bugetului local pe anul 2023.

Aprobat HCL nr 13 din 2023

 

Nr.12

12.03.2023

Caracter normativ

Privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul ,,Dotarea cu mobilier ,materiale didactice  și echimapamente digitale a unităților  de învățământ preuniversitar și a unităților conexe,,.din comuna Costești  în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C15 și  valorilor eligibile și neeligibile aferentr proiectului.

Aprobat HCL nr. 12 din 2023

 

Nr.11

26.02.2023

Caracter individual

Privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.11 din 2023

Nr.11

26.02.2023

Caracter individual

Privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.11 din 2023

Nr.10

26.02.2023

Caracter individual

Privind aprobarea participării comunei Costești  în cadrul proiectului ,,BiblioHub Vaslui,, a cheltuielilor legate de proiect și a încheierii unui acord de parteneriat  pentru realizarea proiectului.

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.10 din 2023

Nr.9

26.02.2023

Caracter individual

Privind realizarea obiectivului ,,Lucrări de întreținere a drumurilor vicinale ,străzi și drumuri comunale ,,de pe raza comunei Costești ,județul Vaslui prin încheierea unui contract de furnizare prin achiziție directă a produsului  pietriș refuz ciur(CPV 45233141-9)

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr 9.din 2023

Nr.8

26.02.2023

Caracter individual

Privind constatarea încetării  de drept ,prin demisie a mandatului de consilier local al domnului Cărare Alexandru ,precum și vacantarea locului deconsilier local ăn cadrul Consiliului local al comunei Costești.

 

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.8 din 2023

Nr.7

31.01.2023

Caracter individual

Privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local ,în anul 2023,beneficiarilor de ajutor social de pe raza comunei Costești   ,județul Vaslui.

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.7 din 2023

Nr.6

31.01.2023

Caracter individual

Privind aprobarea taxei speciale de salubrizare și a Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru unitatea -teritorială  comuna Costești ,județul Vaslui.

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.6 din 2023

Nr.5

31.01.2023

Caracter individual

Privind acordul de principiu privind trecerea imobilului (teren intravilan) înscris în CF nr.79267 al localității Costești  în suprefața de 200  mp ,din domeniul public al comunei Costești în domeniul public al Statului Român și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliție  Județean Vaslui.

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.5 din 2023

Nr.4

31.01.2023

Caracter individual

Privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Costești ,județul Vaslui.

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.4 din 2023

Nr.3

31.01.2023

Caracter individual

Privind declararea ca bunuri de uz și interes public local a unor imobile și însușirea acestora în inventarul domeniului public al comunei Costești ,județul Vaslui.

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.3 din 2023

Nr.2

31.01.2023

Caracter individual

Privind aprobarea bugetului local pe anul 2023 și încheierea contului de exercițiu bugetar pe anul 2022.

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.2 din 2023

Nr.1

31.01.2023

Caracter individual 

Privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al comunei Costești ,județul Vaslui

 

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.1 din 2023

2022

Nr./Dată Denumire proiect Stare proiect Acțiuni
Nr 64

23.12.2022

Caracter normativ

Privind organizarea pe raza comunei Costești ,județul Vaslui ,a rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat  cu  personalitate juridică ,în anul școlar 2023-2024.

Aprobat  

Proiect finalizat cu

HCL nr 64 din 2022

 

Nr 63

23.12.2022

Caracter normativ

Privind rectificarea a IXa bugetului local pe anul 2022

Aprobat  

Proiect finalizat cu 

HCL nr 63 din 2022

 

Nr 62

31.11.2022

Caracter normativ

Privind aprobarea execuției bugetului local pe anul 30.11.2022

Aprobat  

Proiect finalizat cu 

HCL nr.62 din 2022

 

Nr 61

31.11.2022

Caracter normativ

Privind rectificarea a VII-a bugetului local pe anul 2022

Aprobat  

Proiect finalizat cu 

HCL nr 61 din 2022

 

Nr 60

16.12.2022

Caracter normativ

Privind aprobarea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții a indicatorilor tehnico-economici actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drumuri comunale în comuna Costești ,județul Vaslui,,,aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,ANGHEL SALIGNY,,precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Aprobat  

Proiect finalizat cu 

HCL nr 60 din 2022

 

Nr 59

31.11.2022

Caracter normativ

Privind aprobarea proiectului ,,Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în comuna Costești ,județul Vaslui prin instalarea unui sistem de supraveghere video,,

Aprobat  

Proiect finalizat cu 

HCL nr 59 din 2022

 

Nr 58

29.11.2022

Caracter normativ

Privind rectificarea a VII-a bugetului local pe anul 2022

Aprobat  

Proiect finalizat cu 

HCL nr 58 din 2022

 

Nr 57

39.11..2022

Caracter normativ

Privind aprobarea încheierii unuin protocol de colaborare vîntre Ministerul Muncii si Solidarității Sociale (MMSS)și Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)comuna Costești ,avănd ca obiect asigurarea colaborarii interinstitutionale a MMSS  cu UAT comuna Costești ,în cadrul proiectuluib ,,HUB de Servicii MMSS-SII MMSS,Cod  MYSmis 130963

 Aprobat  

Proiect finalizat cu 

HCL nr 57 din 2022

 

Nr 56

29.11.2022

Caracter normativ

Privind stingerea creantelor UAT COSTEȘTI ce reprezintă taxa paza obstească încasate ilegal  în perioada  august 2020-august 2022 ,către debitorii a căror bunuri imobile le dețin pe raza comunei Costești ,județul Vaslui

Aprobat  

Proiect finalizat cu 

HCL nr 56 din 2022

 

Nr 55

31.10.2022

Caracter normativ

Privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate a unor debitori persoane fizice și scoaterea creanțelor din evidență curentă și trecerea acestora într-o evidență separată

Aprobat  

Proiect finalizat cu 

HCL nr 55 din 2022

 

Nr 54

31.10.2022

Caracter individual

Pentru aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Costești  și a serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al comunei Costești ,județul Vaslui.

Aprobat  

Proiect finalizat cu 

HCL nr 54 din 2022

 

Nr 53

31.10.2022

Caracter individual

Privind aprobarea Programului de pregătire ,deszăpezire și combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei în perioada de iarnă 1 noiembrie 2022-30 martie 2023.

Aprobat  

Proiect finalizat cu 

HCL nr 53 din 2022

 

Nr 52

31.10.2022

Caracter individual

Privind rectificarea a VI- a bugetului local pe anul 2022

Aprobat  

Proiect finalizat cu 

HCL nr 52 din 2022

 

Nr 51

31.10.2022

Caracter individual

Privind aprobarea execuției bugetului local la 30.09.2022

Aprobat  

Proiect finalizat cu

HCL nr 51 din 2022

 

Nr 50

11.10.2022

Caracter normativ

Pentru participarea la apelul de proiecte din Planul Național  și Reziliență (PNRR),Componența C10-Fondul Local pentru depunerea proiectului ,,ACHIZIȚIE MICROBUZE NEPOLUANTE PRIN PARTENERIATUL  FORMAT DIN COMUNELE DELENI și COSTEȘTI din JUDEȚUL VASLUI”.

Aprobat  

Proiect finalizat cu 

HCL nr 50 din 2022

 

Nr 49

11.10.2022

Caracter normativ

Pentru completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Costești nr.22/29.03.2022 privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile pentru,,SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT ÎN COMUNA COSTEȘTI PENTRU INTEGRAREA DATELOR SPAȚIALE ÎNTR-O SOLUȚIE (G.I.S) PRIN PNRR/2022/C10 ACȚIUNEA I.1.2”.

Aprobat  

Proiect finalizat cu 

HCL nr 49 din 2022

 

Nr 48

11.10.2022

Caracter individual

Privind alegerea președintelui de ședință  a consiliului local al comunei Costești ,județul Vaslui

Aprobat  

Proiect finalizat cu 

HCL nr 48 din 2022

 

Nr 47

27.09.2022

Caracter individual

Privind rectificarea a V-a a bugetului local pe anul 2022.

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr 47 din 2022

 

Nr 46

27.09.2022

Caracter normativ

Privind aprobarea Devizului general suplimentar la obiectivul de investi’ie ,,Amenajare teren de sport acoperit în sat Costesti ,comuna Costești ,județul Vaslui,,.

Aprobat Proiect finalizat cu 

HCL nr 46 din 2022

Nr 45

27.09.2022

Caracter normativ

Privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui ,in perioada 2014-2020”.a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului și a părțiii cotei de co-finantare a cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr 45 din 2022

 

 

Nr 44

13.09.2022

Caracter normativ

Privind susținerea cheltuielilor echipei de management pentru implementarea proiectului Școala Gimnazială ,,Sf Ierarh Luca ”Costești ,Vaslui prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS),Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație(MATE).

Aprobat Proiect finalizat cu

Hcl nr 44 din 2022

Nr 43

13.09.2022

 

Caracter normativ

Privind punerea la dispozitia AQUAVAS .SA a terenurilor de pe domeniul public al UAT Costești pentru ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apă uazată din județul Vaslui ,în perioada 2014-2020”.

Aprobat Proiect finalizat cu

Hcl nr. 43 din 2022

Nr.42

26.08.2022

Caracter normativ

Pentru modificarea si completarea Hotararea Consiliului local Costesti  nr.23/2022 privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile pentru proiectul ,,ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL /PUG IN COMUNA COSTESTI JUDETUL VASLUI PRIN PNRR/2022/C10-FONDUL LOCAL.

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr 42 din 2022

Nr.41

26.08.2022

Caracter normativ

Pentru modificarea si completarea Hotararea Consiliului local Costesti  nr.22/2022 privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile pentru crearea unui ,,SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT IN COMUNA COSTESTI PRIN INTEGRAREA DATELOR SPATIALE DIN TEREN INTR-O SOLUTIE GEOSPATIALA (G.I.S.) PRIN PNRR/2022/C10 ACTIUNEA I.1.2.

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr 41 din 2022

Nr 40

26.08.2022

Caracter individual

Privind aprobarea inventarierii la nivelul comunei Costesti,judetul Vaslui, a materiei impozabile pentru anul fiscal 2022

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr 40 din 2022

Nr.39

26.08.2022

Caracter individual

Privind rectificarea  a IV a bugetului local pe anul 2022

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr 39 din 2022

Nr 38

28.08.2022

Caracter individual

Privind aprobarea inscrierii comunei Costesti in Asociatia  de Dezvoltare Intercomunitara pentru Digitalizare si Dezvoltare Durabila a judetului Vaslui

Aprobat Proiect finalizat

HCL nr.38 din2022

Nr .37

18.08/2022

Caracter normativ

Privind aprobarea STATUTULUI COMUNEI COSTESTI ,judetul Vaslui

 

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.37 din 2022

Nr 36

18.08.2022

Caracter individual

La proiectul de hotarare privind:Aprobarea documentatiei de dezmembrare a doua imobile inscrise in N.C nr.70591 Costesti si NC 70593 COSTESTI ,proprietatea Comunei Costesti,judetul Vaslui.

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr. 36 din 2022

Nr 35

15.07.2022

Caracter individual

Privind aprobarea executiei bugetuli local la 30.06.2022

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.35 din 2022

Nr 34

15.07.2022

Caracter individual

Privind aprobarea noilor indicatori asupra obiectivului de investitii ,,Modernizare drumuri comunale in comuna Costesti ,judetul Vaslui ,,conform OUG nr47/2022

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr. 34 din 2022

Nr 33

15.07.2022

Caracter individual

Privind aprobarea noilor indicatori asupra pbiectivului de investitii ,,Modernizare drumuri de interes local ,sat Costesti ,comuna Costesti ,judetul Vaslui ,,conform OUG nr.47/2022

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr .33 din 2022

Nr 32

15.07.2022

Caracter individual

Privind alegerea presedintelui de sedinta a consiliului local al comunei Costesti ,judetul Vaslui

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr .32 din 2022

Nr.31

30.06.2022

Caracter individual

Privind revocarea Hotararii Consiliului local Costesti nr.11/2022 privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Costesti ,judetul Vaslui

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr 31 din 2022

Nr.30

30.06.2022

Caracter individual

Privind declararea ca bunuri de uz si interes public local al unor imobile si insusirea acestora in inventarul domeniului public al comunei Costesti ,judetul Vaslui.

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.30 din 2022

Nr.29

30.06.2022

Caracter individual

Privind valorile impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe asimililate la nivelul comunei Costesti ,judetul Vaslui ,in anul 2023

 

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.29 din 2022

Nr.28

30.06.2022

Caracter normativ

Privind rectificarea a III -a a bugetului local pe anul 2022

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.28 din 2022

Nr.27

30.06.2022

Caracter individual

Privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Costesti,judetul Vaslui

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.27 din2022

Nr.26

13.05.2022

Caracter normativ

Privind participarea la apelul de proiecte din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR)COMPONENTA C10-Fondul Local pentru depunerea proiectului ,,ACHIZITIE MICROBUZE NEPOLUANTE PRIN PARTENERIATUL FORMAT DIN comunele DELENI si COSTESTI din judetul VASLUI ,,

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr. 26 din 2022

Nr.25

13.05.2022

Caracter normativ

Privind aprobarea proiectului ,,Realizare statii de reancarcare vehicule electrice comuna Costesti ,judetul Vaslui ,,,a cheltuielilor legate de proiect si depunerea acestuia in cadrulapelului de proiecte din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR),COMPONENTA 10-Fondul Local

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.25 din 2022

Nr.24

28.04.2022

Caracter normativ

Privind rectificarea II a bugetului local pe anul 2022

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.24 din 2022

Nr 23

29.03.2022

Caracter individual

Privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile pentru ,,Actualizarea Planului Urbanistic General/PUG IN comuna Costesti ,judetul Vaslui prin PNRR/2022/C10-Fondul Local,,

Aprobat Proiect finalizat cu

 

HCL nr.23 din 2022

Nr.22

29.03.2022

Caracter normativ

Privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile pentru crearea unui ,,Sistem Inteligibil de Management in comuna Costesti prin Integrarea Datelor Spatiale din Teren intr-o Solutie Geospatiala (G.I.S) prin ,,PNRR/2022/C10 Actiunea I.1.2

Aprobat  Proiect finalizat cu

HCLnr.22din 2022

Nr.21

15.03.2022

Caracter normativ

Privind realizarea obiectivului ;Lucrari de intretinere a drumurilor vicinale ,strazi si drumuri comunale de pe raza comunei Costesti ,judetul Vaslui prin incheierea unui contract de furnizare ;,prin achizitie directa ,a produsului piatra sparta cu diametrul de 0-63 mm(CPV 14210000-6)

Aprobat  

Proiect finalizat cu

HCL nr.21 din 2022

 

Nr.20

15.03.2022

Caracter normativ

Privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Costesti, judetul Vaslui.

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr . 20 din 2022

Nr.19

15.03.2022

Caracter individual

Privind aprobarea constituirii dreptului de acces pe proprietatea comunei Costesti ,judetul Vaslui  pentru realizarea obiectivului ;Extindere treapta biologica a statiei de epurare si executie conducta evacuare ape uzute in raul Barlad ; in cadrul Fabricii de fainuri proteice din localitatea Chitcani ,comuna Costesti judetul Vaslui.

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.19 din 2022

Nr.18

04.03.2022

Caracter individual

Privind alegerea presedintelui de sedinta a CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI COSTESTI ,JUDETUL VASLUI

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.18 din 2022

Nr.17

04.03.2022

Caracter normativ

Privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea  exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de canalizare din muncipiileVaslui ,Barlad ,Husi si orasul Negresti ,judetul Vaslui –APC VASLUI;

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.17 din 2022

Nr.16

2022

Caracter normativ

Privind aprobarea Regulamentului de buna gospadarire a comunei Costesti ,judetul Vaslui

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.16 din 2022

Nr .15

04.03.2022

Caracter normativ

Privind rectificarea  I -a a bugetului local pe anul 2022

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.15 din 2022

Nr.14

10.02.2022

Caracter normativ

Pentru completarea art.2 din Hotararea Consiliului local al comunei Costesti nr.41/2021 privind aprobarea depunerii Cererii de finantare pe Programul National de investitii ,,Anghel Saligny,,si a Devizului estimativ a proiectului ,,Asfaltare drumuri satesti in comuna Costesti ,judetul Vaslui,,.

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.14 din 2022

NR 13

10.02.2022

Caracter normativ

Pentru modificarea si completarea Hotararea Consiliului al comunei Costesti nr.42/2021 privind aprobarea depunerii Cererii de finantare pe Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny ,, si a Devizului estimativ a proiectului ,,Extindere aductiune apa in satul Chitcani ,, comuna Costesti ,judetul Vaslui

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.13 din 2022

Nr .12

10.02.2022

Caracter normativ

Privind rectificarea cartii funciare cu NC 70094 ,indentificat ca fiind tronson de drumpe raza satului Pirvesti ,comuna Costesti ,judetul Vaslui si inventarierea corecta a domeniului public a proprietarului de drept.

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.12 din 2022

Nr.11

10.02 2022

Caracter normativ

Proiect privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Costesti ,judetul Vaslui

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.11 din 2022

Nr.10

10.02.2022

Caracter normativ

Proiect privind procedura de atribuire ,prin achizitie directa ,executia lucrarilor la obiectivul de investitii ,,Reparatii si asigurare scurgere ape pluviale strazile nr.65,nr 6 si 31 A ,, ,localitatea Costesti ,comuna Costesti ,judetul Vaslui.,,.

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.10 din 2022

Nr.9

10.02.2022

Caracter normativ

Proiect privind aprobarea inchirierii /concesionarii a pajistelor permanente disponibile pe raza comunei Costesti ,judetul Vaslui.

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.9 din 2022

Nr.8

10.02.2022

Caracter normativ

Proiect privind aprobarea bugetului local pe anul  2022 si incheierea contului de exercitiu bugetar pe anul 2021

      Aprobat  Proiect finalizat cu

HCL nr 8 din 2022

Nr .7

31.01.2022

Caracter normativ

Proiect privind completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Costesti ,judetul Vaslui

        Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr 7 din 2022

Nr 6

31.01.2022

Caracter normativ

Proiect privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Costesti nr.49/2021 pentru aprobarea taxei speciale de salubrizare incepand cu anul 2022.

    Aprobat HCL nr 6 din 2022
Nr 5

31.01.2022

Caracter normativ

Proiect privind aprobare Regulament de organizare si functionare a Caminului Cultural din satul Costesti ,com Costesti,jud Vaslui

      Aprobat  Proiect finalizat cu

HCL nr 5 din 2022

Nr 4

31.01.2022

    Caracter normativ

Proiect privind infiintarea Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapani,la nivelul comunei Costesti ,judetul Vaslui

       Aprobat  Proiect finalizat cu

HCL nr 4 din 2022

Nr 3

31.01.2022

      Caracter normativ

Proiect de hotarare privind organizarea,pe raza comunei  Costesti ,judetul Vaslui a retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cu  personalitate juridica ,in anul scolar 2022-2023

         Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr 3 din 2022

 

Nr 2

31.01.2022

       Caracter normativ

Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Costesti si a serviciilor publice de interes  local din subordinea Consiliului Local al comunei Costesti ,judetul Vaslui

           Aprobat  Proiect  finalizat cu

HCL nr 2 din 2022

Nr 1

31.01.2022

          Caracter normativ

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local ,in anul 2022 ,beneficiarilor de ajutor social de pe raza comunei Costesti ,judetul Vaslui

             Aprobat      Proiect finalizat cu

HCL nr 1 din 2022

 

Te invităm în grupul nostru de FB

Comuna Costești, județul Vaslui, cod poștal: 737145

Program de lucru:

LUNI – VINERI: 8:00 – 16:00

Link-uri utile

Suntem alături de cetățeni!

Nu ezitați să ne contactați cu privire la orice problemă din comuna Costești!

Primăria Costești © 2021.

Sari la conținut